Inleiding, VCA en de Arbowet

 

 

Doel van de huidige arbeidsomstandighedenwet (Arbowet):

 

  • Bescherming bij de uitvoering van werkzaamheden
  • Verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk
  • Zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden realiseren
SluipmoordenaarAsbest

Een slachtoffer waarschuwt.

Het toepassingsgebied van de Arbowet

De wet geeft rechten en plichten aan zowel de werkgever als de werknemer op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk en de omstandigheden waarin arbeid verricht wordt.
De V&G wetgeving is van toepassing op alle plaatsen waar arbeid verricht wordt.
V&G wetgeving is van toepassing voor de werkgever en alle werknemers en andere betrokkenen bij het werk, zoals ook voor stagiares en vrijwilligers.
Onder Arbeidsomstandigheden verstaan wij:

 1. De veiligheid
 2. de gezondheid en
 3. het welzijn bij het werk
VCA

VCA en arbowet

Welzijn

Welzijn, maar dan anders

Welzijn is de tevredenheid van de werknemer over de arbeidsomstandigheden, de arbeidszorg en de arbeidsinhoud.
Ook het welzijn op het werk wordt binnen VCA belangrijk gevonden voor de veiligheid en gezondheid. Organiseer het werk zo dat mensen het ook prettig vinden op het werk. Je kunt je wel onveilige situaties voorstellen wanneer er bijvoorbeeld ruzie is met de chef.De werkgever moet zorgen voor zo goed mogelijke veiligheid, gezondheid en welzijn bij de arbeid. Verschil met vroegere wetgeving is dat het nu niet meer voldoende is om je minimaal aan de wet te houden. Een bedrijf is verplicht de arbeidsomstandigheden steeds te verbeteren. De werkgever die aanwijzingen geeft, toezicht houdt en middelen verstrekt, is verantwoordelijk voor de naleving van de V&G wetgeving.

Daarbij zijn tegenwoordig zowel de werkgever als de werknemer verantwoordelijk. Je bent zelfs als werknemer persoonlijk aansprakelijk wanneer je de Arbo-wet overtreedt. Bij het realiseren van verbeteringen is overleg tussen werkgever en werknemer onontbeerlijk.

Wijze van bijstand aan de werkgever op het gebied van preventie en bescherming.

Ieder bedrijf behoort een Preventiemedewerker te hebben, een medewerker, die de leiding ondersteunt bij de opvolging van het Plan van Aanpak dat uit de RIE (Risico Inventarisatie en – Evaluatie) komt en het aanspreekpunt kan zijn voor de medewerkers als het over veiligheid op de werkplek gaat. De preventiemedewerker behoort te weten wat de wet van hem verlangd en hoe dit in te passen is binnen het bedrijf waar hij werkt.
De werkgever kan zich ook laten bijstaan door een Arbo-dienst.

PMO staat voor Periodiek Medisch Onderzoek of ook wel Preventief Medisch Onderzoek

De werkgever is verplicht werknemers in de gelegenheid te stellen om periodiek een onderzoek te ondergaan ter voorkoming en beperking van risico’s voor de gezondheid. De verschillende te onderzoeken onderwerpen
(en de diepgang ervan) binnen een PMO worden afgestemd op de gevaren en gezondheidsrisico’s van elk bedrijf afzonderlijk.  De RI&E is hiervoor de basis.

Periodiek medisch onderzoek

De arboarts

Afstemming vindt o.a. plaats op de volgende onderwerpen:

 • lawaaiblootstelling
 • stof blootstelling
 • omgang met gevaarlijke stoffen
 • fysieke belasting

Om deze reden is  een  PMO voor het bedrijf “ A ” anders dan een PMO voor bedrijf  “ B ”

Toezicht op naleving van de V&G wetgeving is een taak van de Inspectie V&W (de vroegere Arbeidsinspectie).

De taken en bevoegdheden van de inspectiediensten zijn:

 1. Onderzoek instellen n.a.v. een ongeval
 2. Werknemers vragen naar een legitimatie
 3. Eis stellen betreffende de wijze waarop de V&G wetgeving moet worden nageleefd
 4. Werkzaamheden stilleggen indien er een ernstig gevaar is voor personen
 5. Opstellen van een proces verbaal n.a.v. een strafbaar feit

Arbowet

Ook kan de Arbeidsinspectie een waarschuwing geven naar aanleiding van afwijkingen van de regelgeving

Let op, de Arbeidsinspectie heeft opsporingsbevoegdheden.

Arbeidsinspectie = controlerend en corrigerend

( het zijn Bijzondere Opsporings Ambtenaren)

Daarentegen is de ARBO dienst : adviserend !

V&G  ( en VCA) plannen

Veel bedrijven in de bouw- en installatie-wereld worden door hun klanten verplicht om een ARBO-projectplan in te dienen. Waaruit bestaat dan de inhoud van zo’n plan en wat wordt daarin geregeld!

Allereerst wordt geregeld op welke wijze bij de uitvoering van het werk door meerdere bedrijven wordt samengewerkt. Je moet elkaar immers niet in de weg lopen waardoor veiligheidsmaatregelen worden vergeten. Ook is het belangrijk dat afgesproken wordt wie voor welke voorzieningen zorgt. Wie gaat b.v. een steiger opbouwen? Wie houdt toezicht op het naleven van de regels voor de persoonlijke beschermingsmiddelen? Wie controleert de veiligheid van de risicovolle gereedschappen? En wie zorgt ervoor dat omstanders in de omgeving geen risico’s lopen? Al deze zaken worden in het projectplan afgestemd tussen de samenwerkende bedrijven.

De werkgever die aanwijzingen geeft, toezicht houdt en de middelen verstrekt is ook verantwoordelijk voor de naleving van de Arbowet.

Milieuwetgeving en VCA

Bedrijven en organisaties worden tegenwoordig meer en meer aangesproken op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een van de aspecten daarin is het verantwoord omgaan met het Milieu. Ook de wetgever heeft daarin een rol.

Milieu

Milieu

Doel van de milieuwetgeving is: bescherming en verbetering van het milieu tegen alle nadelige gevolgen van bedrijfsactiviteiten; uitstoot van afvalstromen beperken en; zorg voor doelmatige en correcte verwijdering van afvalstoffen.

Voor de verkregen vergunningen moeten de bedrijven voldoen aan een groot aantal voorschriften en uitvoeringsbesluiten.

Als u werkt  bij een dergelijk bedrijf moet je dus op de hoogte zijn met deze voorschriften en regels.

Arbeidstijdenwet

De arbeidstijden wet regelt de maximale werktijden en de minimale rusttijden om te voorkomen dat de veiligheid en de gezondheid in gevaar komt. Vermoeide mensen lopen een groter risico. Aan het einde van de dag nog even snel een klus afmaken kan verkeerd aflopen. In het beroepsvervoer zijn daarvoor specifieke bepalingen in het leven geroepen.

Een ander doel van de arbeidstijdenwet is het bevorderen van de combineerbaarheid van arbeid- en zorgtaken. Bijvoorbeeld bij de zorg voor de opvang van kleine kinderen, of bij de zorg voor een zieke partner.

 

CE- markering

Voor het verhandelen van producten in europa over de landsgrenzen wordt een basisniveau van veiligheid vereist. Hiervoor is een Europese richtlijn opgesteld die in de nationale wetgeving van de verschillende landen is uitgewerkt.

CE

De CE-markering geeft aan dat een product overeenstemt met de door de Europese richtlijnen vastgestelde niveaus van bescherming (veiligheid) en dat alle door de richtlijnen vastgestelde conformiteit beoordelingsprocedures met betrekking tot het product werden gevolgd.

In de meeste gevallen kan de fabrikant, indien hij de geharmoniseerde normen heeft gevolgd en dit kan aantonen met behulp van een technisch dossier, de CE-markering zelf aanbrengen zonder controle van een aangemelde instantie.

De persoonlijke beschermingsmiddelen zoals:

werkkleding, veiligheidsbrillen, gehoorbescherming en veiligheidsschoenen moeten minimaal zo’n CE markering hebben. In de praktijk moet je daarop letten.

Nu wij aan het einde van het eerste hoofdstuk zijn, adviseren wij om ook de Paragraaf: “VCA report 01 Wat is VCA?” te bekijken, een filmpje over VCA. En doe vooral ook de “Toets 01 Basis Wetgeving vragen bij de lesstof.

Bij vragen of opmerkingen, geef dan even een reactie!

Menu